ÁSZF

ÁSZF-Mixpakk Kft. futárszolgálat

Általános  Szerződési  Feltételek

/Mixpakk Kft., mint vállalkozás/

 

1. A szerződő felek

1.1. A szolgáltató

Mixpakk Kft. (továbbiakban: Mixpakk Kft.)

Székhelye, Postacím, Ügyfélszolgálat címe: 1119. Budapest, Petzvál József utca 50-56.

Rendelésfelvétel: Telefon: +36304076655

E-mail: info@mixpakk.hu; futarrendeles@mixpakk.hu

Honlap:www.mixpakk.hu

Nyitva tartás: munkanap 08:00-tól, 18:00-ig

Alaptevékenysége: futárpostai és postai közvetítő tevékenység Magyarország területén.

 

Postai közvetítő tevékenység:

Olyan postai tevékenység, amelynek keretében a közvetítő díj ellenében a vele szerződéses jogviszonyban álló

 1. a) feladó postai küldeményeit postai szolgáltató részére további postai szolgáltatási szerződés létrehozatala céljából a felvétel helyéhez – a postai szolgáltató által e küldemények átvételére megjelölt – legközelebbi szolgáltató helyen átadja, vagy
 2. b) címzett részére érkezett postai küldeményeket a címzettől kapott meghatalmazás alapján postai szolgáltatótól átveszi, és a címzett részére kiszállítással vagy fiókbérlet útján kézbesíti.

Futárpostai tevékenység:

A Mixpakk Kft. vállalja, hogy a garantált kézbesítési idejű belföldi könyvelt postai küldemény felvételét végző alkalmazottja a küldeményt a címzettnek történő személyes kézbesítésig személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

A szolgáltatások ellátásához a Mixpakk Kft. közreműködőt is igénybe vehet.

1.2. Az ügyfél

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, illetve indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.

A Mixpakk Kft. szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek, (továbbiakban: feladó), a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.

Címzett: a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.

A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül a Mixpakk Kft. ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely tudakozódási eljárást indít, illetőleg a Mixpakk Kft.-vel szemben igényt érvényesít.

2. A szerződés tárgya

A Mixpakk Kft. szolgáltatói szerződése alapján a Mixpakk Kft. vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a tartalomra vonatkozó előírásokat.

Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő- a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) megcímzett küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény és csomagküldemény, amelyet a Mixpakk Kft.  fuvarlevél vagy szállítólevél kíséretében közúti járművön szállít.

3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

3.1. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a szolgáltató által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik.

A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a felvevő megbízott aláírása igazolja.

Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél – aláírásával jön létre.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket is – díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani.

A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt:

A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – meghatározott díj ellenében külön– és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

3.3. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Mixpakk Kft. a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, illetőleg a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a feladót terhelik. Át nem vett küldemény esetén Mixpakk kft sztornó díjat számol fel melynek mértéke a fuvardíj 50%-a.

A Mixpakk Kft. megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, illetőleg

– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre.

Ha a Mixpakk Kft. alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Mixpakk Kft. feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Mixpakk Kft. a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti;

– a küldemény kézbesíthetetlen;

– a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.

4.3. Kézbesíthetetlen küldemények:

Kézbesíthetetlennek minősül a küldemény, ha

– azt a szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (illetve egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni és feladónak visszakézbesíteni nem lehet, vagy

– a küldeményt terhelő díjat, a küldemény feladója – vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett – nem fizette meg.

A szállításból kizárt és a feltételesen szállítható küldeményeket, valamint a szállítás feltételeit az 1. számú Melléklet tartalmazza.

Kézbesíthetetlen küldemény esetén a Mixpakk Kft. a könyvelt küldeményt kézbesíthetetlenségének megállapítását követő hatvanadik naptól számított egy hónapon belül a címzettet, ennek eredménytelensége esetén a feladót – a határidő megjelölésével és az átvétel elmulasztásának jogkövetkezményeire történő felhívás mellett – a küldemény átvételére felszólítja.

Ha a felszólításra sem a címzett, sem a feladó nem válaszol, illetve a küldeményt nem veszi át, a Mixpakk Kft. a küldeményt a feladástól számított hat hónap elteltéig őrzi, utána a csomagküldeményt felbontja, majd értékesíti, illetve – ha nem értékesíthető – megsemmisíti. Az egyéb küldeményeket megsemmisíti.

A Mixpakk Kft. az értékesítésből befolyt összeget – a felmerült költségek levonását követően, e költségek egyidejű feltüntetése mellett – bírósági letétbe helyezi.

4.4. Szolgáltatás felfüggesztése

Amennyiben a feladó az Általános Szerződési Feltételek 1. számú Mellékletében kizárt áruféleséget ad fel, vagy díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Mixpakk Kft. jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A feladó feladatai

5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeknek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. számú Melléklet tartalmazza. Tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Mixpakk Kft. nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy, a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Mixpakk Kft. berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Mixpakk Kft. felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.A „Törékeny” címke alkalmazása nem mentesíti feladót az áru  természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól, nem védi meg az árut!

Törékeny tárgyak (üveg, porcelán, palackok, gyógyszeres és injekciós fiolák, infúziós palackok, stb.) esetén a külső csomagolás sértetlensége esetén kártérítés még abban az esetben sem jár, ha a belső csomagolás elégtelensége miatt a csomag tartalmának egy

része sérült, annak tartalma kifolyt és a tartalom többi elemeit elszennyezte. A belső csomagolásnak olyannak kell lenni, hogy a küldeményt a külső hatásoktól megvédje illetve a küldeményt fixen tartva, annak elmozdulását megakadályozza.

Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

Küldemények címzése: A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Mixpakk Kft. nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás, útján vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Ilyen esetben lehet függő, ragasztott vagy varrt címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán.

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

- a címzett (címzettek) nevét, illetőleg elnevezését;

- a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;

- a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs helyrajzi számot), a lépcsőház számot;

– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát.

Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Mixpakk Kft. a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

A hibás címzésért, a Mixpakk Kft. nem felel.

6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

6.1. Díjak megállapítása

Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni.

A szolgáltatások díját a hatályos Díjszabás, jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklete tartalmazza.

A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

A szolgáltatások díját a szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Mixpakk Kft.  a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról e-mailen, telefonon tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új, elfogadott díjakat kell megfizetnie.

A Mixpakk Kft. a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

6.2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának lerovása történhet a feladónál, vagy a címzettnél készpénzzel és átutalással. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség és mód.

Készpénzes fizetés: A Mixpakk Kft. alap esetben a feladó írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a felvételt követően a feladónak, vagy a kézbesítéskor a címzettnek.

Átutalásos fizetés: A Mixpakk Kft. külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a megbízó, feladó, vagy a címzett részére.

Egyedi szerződéses partnereink (megbízóink) a számla ellenértékét átutalással, határidőre kötelesek kiegyenlíteni. Átutalás esetén 8 nap a fizetési határidő a számla kiállítását követően. Igényelhető egyéb szolgáltatás esetében, nem fizetés, illetve jelentős fizetési késedelem esetén (fizetési határidő lejártát követő 30. nap után) a Mixpakk Kft.  jogosult:

- kézbesítés nélkül a központi raktárában visszatartani az érintett partner által feladott küldeményeket, illetve a beszedett utánvét összegeket az adott kintlévőség mértékéig automatikusan bekompenzálni;

- a késedelem első napjától a Ptk. 301. §-a alapján vagy egyéb, de a megbízó számára kiállított számlán rögzített késedelmi kamatot felszámítani, és a kintlévőség behajtásával kapcsolatban felmerült jogi és egyéb költségeinek megtéríttetésére. Szerződött partnerek esetén a feladó a szolgáltatás díjának kiegyenlítését köteles határidőre a Mixpakk Kft. Bankszámlájára átutalással vagy felvételkor készpénzben megfizetni. Írásbeli egyedi megállapodás esetén a díj kiegyenlítése az adott megállapodásban meghatározott időközönként, a számla kiállítását követően az adott számlában meghatározott határidőn belül banki átutalással fizetendő.

7. Szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

A Mixpakk Kft. minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva, kézbesítéskor átvetetett és a feladónak az aláírt dokumentumot visszaküldve szállít és kézbesít.

7.1. Igényelhető szolgáltatások ( a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

Futárpostai tevékenység:

 • azonnali szállítás Budapesten belül: a megrendeléstől számított 4 órán belüli árufelvétel és kézbesítés. A küldemény felvételtől számított legkésőbb 3 órán belüli kézbesítés.
 • azonnali szállítás vidékre: megrendeléstől számított 6 órán belüli árufelvétel és kézbesítés. A küldemény felvételtől számított legkésőbb 5 órán belüli kézbesítés.
 • körfuvar Budapesten belül: minimum 6 küldeménytől 5 órán belüli kiszállítás,

Postai közvetítő tevékenység:

 • másnapi kézbesítés budapesti és vidéki címzetteknek (gyűjtő szállítás): A felvételt követő munakanapon történő kiszállítás.

A feladó választása szerint külön díj ellenében az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

– speciális árukezelés:  feladó vagy a címzett által igényelt egyedi árukezelés,

– okmány visszaforgatás: a címzett által aláírt okmányok visszaküldése a feladó részére,

A Mixpakk Kft. a feladó kérésére a küldemény kísérő okmányát (számla, bizonylat, szállítólevél, stb.) az átvevővel leigazoltatja (aláírás, bélyegző), és a feladó részére az eredeti példányt visszajuttatja. A feladó köteles a kísérő okmányt átlátszó műanyag tasakba helyezni és a küldemény csomagolására rögzíteni.

– utánvét beszedés: A megrendelő lapon szerepelő utánvét díját egyéni megállapodás, illetve egyéni szerződés megkötésének hiányában a kézbesítéstől számított legkésőbb 5. munkanapon feladó számlájára továbbutalja.

Mixpakk kft kötelezettsége a szállítólevélen szereplő kondíciókkalkiszállított küldemény értékének címzett által kifizetett készpénzben való
átvétele, és visszajuttatása átutalással vagy készpénzben a Megbízónak.

A küldemény díját készpénzben, vagy a szerződésben rögzített feltételekkel átutalással kell fizetni.

A feladó választása szerint az alábbi szolgáltatások kérhetők díjmentesen:

– címzett keresése helytelen címzés esetén

– címzett értesítése e-mailben a kézbesítés előtt

7.2. Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A Mixpakk Kft. közli az ügyféllel a telephelyi felvétel várható időpontját.

A küldemények felvételét az ügyfél és a Mixpakk Kft. szóbeli megállapodása alapján a Mixpakk Kft. alkalmazásában álló futár végzi.

A szolgáltatás +36304076655.-as telefonszámon rendelhető meg vagy a www.mixpakk.hu weboldalon a futár rendelése menüpontnál.

A Mixpakk Kft.  futár-szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Mixpakk Kft.   általi átvételét a Mixpakk Kft.  futár-szállítólevél bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a szolgáltató adatai.

Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, továbbá ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. számú Mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasíthatja.

7.3. Tömeg és mérethatárok

A Mixakk Kft futárszolgáltatással szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

 • tömege motorkerékpáros szállítás esetén 5 kg
 • gépkocsival történő azonnali szállítás esetében 20 kg lehet.
 • gépkocsival történő gyüjtő szállítás esetében 20 kg lehet.

A legnagyobb befoglaló méret autós szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság)120X70X60 cm.

A legnagyobb befoglaló méret motoros szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság) 20X20X40 cm.

8. A küldemények kézbesítése

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Mixpakk Kft. az ügyfelet lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt az ügyfél rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti.

A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

8.2. A kézbesítés helye

8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Mixpakk Kft. belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.

8.2.2. Közvetett kézbesítés

A szolgáltató a küldeményt a címzett magánszemély helyett az adott címen működő

– fegyveres szerv;

– büntetés végrehajtási és javító intézet;

– egészségügyi, illetőleg szociális ellátást nyújtó intézet;

– szálloda, diák- és munkásszálló, üdülő;

– irodaházak, üzletházak esetében az üzemeltető.

A fenti pontokban felsoroltakkal jogszabály alapján a szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetett úton nem kézbesíthető

– a sérült könyvelt küldemény;

– utánvétellel terhelt küldemény;

– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a szóban megbízott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesítette.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

8.3.1. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét személyi igazolvánnyal, illetve jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Mixpakk Kft. köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Mixpakk Kft. a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.

A Mixpakk Kft. a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Mixpakk Kft. az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

Ha a küldemény a Mixpakk Kft.-n kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.

9. Tájékoztatás, panasz

9.1. Tájékoztatás

A Mixpakk Kft. vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

A feladó, a címzett, illetve meghatalmazottjaik kérésére a Mixpakk Kft. a szolgáltatási szerződés teljesítéséről, a küldemény sorsáról a küldemény feladás napját követő tizenötödik naptól számított hat hónapon belül tájékoztatást ad (tudakozódás). A szolgáltató a tájékoztatást a tudakozódást kérőnek a benyújtást követő harminc napon belül írásban megküldi.

Telefonon, e-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Mixpakk Kft.-nek a postáról szóló 2003. évi CI. törvény és a vonatkozó Kormányrendelet, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

– telefonon;

– levélben;

– a fuvarlevélen írott formában;

– egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail, távirat útján).

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a szolgáltatást igénybevevő (ügyfél) állítja, hogy a Mixpakk Kft. által nyújtott szolgáltatás vagy a Mixpakk Kft. alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minősül panasznak - a szolgáltatást igénybevevő részéről kezdeményezett - a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igénybevétele.

A Mixpakk Kft. az általa végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától egyéves jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított egyéves határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő két éven belül tehető.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Mixpakk Kft. a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A  Mixpakk Kft. a panasz(oka)t kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. Ha az ügyfél a szóban és telefonon benyújtott panaszra írásbeli választ kér, vagy írásban nyújtja be panaszát, a vizsgálat eredményéről a Mixpakk Kft. az ügyfelet írásban értesíti.

A Mixpakk Kft. a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni. A szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Mixpakk Kft.a panaszra határidőn belül nem válaszol, a szolgáltatást igénybevevő a 3. számú Mellékletben meghatározott Hatósághoz, vagy valamennyi esetlegesen felmerülő jogvita esetén a területileg illetékes bírósághoz fordulhatnak. A bíróság igénybevétele előtt a Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető testület segítségével is megkísérelhető az ügy rendezése.

10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

10.1 Adatszolgáltatás

A Mixpakk Kft.-ra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a hírközlési hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Mixpakk Kft. köteles a hírközlési hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Mixpakk Kft. az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

10.2 Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A Mixpakk Kft. a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

A Mixpakk Kft. az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

A Mixpakk Kft.:

- a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

- a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

- a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet;

- a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

- a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja. Továbbá a feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, ragszám), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címzését a Mixpakk Kft. tal elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

A Mixpakk Kft. a zárt  küldeményt felbonthatja, ha

- a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

- a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

- kézbesíthetetlen postacsomag hathónapos őrzési ideje lejárt.

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Mixpakk Kft. nak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

A Mixpakk Kft.-nak és a  közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Mixpakk Kft.  igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Mixpakk Kft. és a  közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

10.3. A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő felelőssége

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Mixpakk Kft. alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Mixpakk Kft.-val azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

11. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Mixpakk Kft.a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Törvényben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

A Mixpakk Kft.nem felel továbbá a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (pl. háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében), ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény, ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta, a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny), illetve a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A Mixpakk Kft. nem felel az elégtelen címzés, vagy a küldemény csomagolásán felejtett, előzetes kézbesítésekből eredő, a feladó által el nem távolított címzések okozta, téves kézbesítéből adódó problémákért.

A fenti bekezdésekkel kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

– a szolgáltatót a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

– a feladót, illetve a címzettet abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át. Az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

11.1. Kártérítés

11.1.1. A kártérítés általános szabályai

Az ügyfél a Mixpakk Kft.-vel szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított egy éves elévülési időn belül érvényesítheti.

Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Mixpakk Kft.val szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén kárigény bejelentéséről készült jegyzőkönyv alapján van lehetőség.

Amennyiben a Mixpakk Kft.-nak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

– a sérült küldeményt átvette; vagy

– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

A Mixpakk Kft. az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

11.1.2. A kárigény bejelentésének módja

Ha a Mixpakk Kft. a panasz kivizsgálás során a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről tájékoztatja az ügyfelet.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően egy éves elévülési időn belül teheti meg a Mixpakk Kft.   nak.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról jegyzőkönyv kiállítása alapján van lehetőség kárigény bejelentésére.

Ha a Mixpakk Kft. a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a tudomást szerzéstől számított 3 munkanapon, legkésőbb azonban a kézbesítést követő 8 napon belül kell a szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Mixpakk Kft.  a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja.

A Mixpakk Kft. az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.

A Mixpakk Kft. az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

11.1.4. A kártérítés mértéke

A Mixpakk Kft. a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

A Mixpakk Kft a garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítést a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán keletkezett kár alapulvételével határozza meg, mely összeg nem lehet kevesebb a késedelmes kézbesítés esetén fizetendő átalány összegénél.

Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Mixpakk Kft. az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

11.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Mixpakk Kft. a kártérítésben részesültet értesíti. A Mixpakk Kft. a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Mixpakk Kft.  a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

11.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Mixpakk Kft. a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény feladójának visszafizeti.

A Mixpakk Kft. a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Mixpakk Kft.  felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Mixpakk Kft.  a szolgáltatási szerződést nem teljesítette, a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült.

A Mixpakk Kft.  a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Mixpakk Kft. kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.

A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a. Mixpakk Kft. továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

11.4. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Mixpakk Kft.   futárszolgálat kártérítést köteles fizetni, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

A Mixpakk Kft.  a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató részére visszafizetni.

12. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Mixpakk Kft. tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Mixpakk Kft. választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

12.1. Átfutási idők belföldi forgalomban
A Mixpakk Kft.  tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

A Mixpakk Kft. vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

13. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A     Mixpakk Kft. együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

Dátum: 2012. október 15.

 1. számú Melléklet

 

A szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei:

VESZÉLYES TÁRGYAK ÉS ANYAGOK

Tilos küldeményként feladni olyan tárgyakat, amelyek természetüknél vagy csomagolásuk miatt veszélyesek lehetnek a  Mixpakk Kft- alkalmazottaira, beszennyezhetik vagy megrongálhatják a többi küldeményt, Mixpakk Kft.berendezéseit, vagy harmadik személy javait.

Veszélyes tárgyak és anyagok (ADR) szállítását a Mixpakk Kft nem vállalja. A rendszerünkbe került ilyen jellegű termékek visszaszállításáról a Feladó köteles gondoskodni saját költségén. Ebből adódó kár, büntetés keletkezésért Mixpakk Kft felelősséget nem vállal, azt a Feladó felé terheli, amelyet feladó köteles megfizetni.

 • Robbanásveszélyes anyagok

Robbanásveszélyes anyagnak minősülnek az olyan gázhalmazállapotú, folyékony, képlékeny, kocsonyás és szilárd anyagok és készítmények, melyek a légköri oxigénnel vagy anélkül gyors gázfejlődéssel járó hő-termelő reakcióra képesek, és amelyek adott kísérleti körülmények között, illetőleg nyomásra vagy hőre felrobbannak:

 • Robbanóanyagok (pl. ammónit, paxit, dinamit, trotil, tetril, TNT, nitro-glicerin, mindenfajta lőpor, pirotechnikai anyagok és eszközök, valamint mindezek gyártásuk közbenső fázisaiban);
 • Robbanóanyagot tartalmazó termékek (pl. gyutacs, gyújtózsinór, robbanózsinór, lőszer, töltény patron, robbanóanyag préstest, robbanóanyaggal töltött robbanótest, gránát, akna, perforátor, mindenféle gyújtó és robbantószerkezet);
 • Nagy nyomású, robbanásveszélyes sűrített gázok (pl. sűrített gázt tartalmazó tűzoltó készülékek);
 • Lőfegyverek, lőszerek

Ide értve a gáz- és riasztófegyvereket, a légfegyvereket, a fegyver- és lőszeralkatrészeket, a hatástalanított fegyvereket és fegyverutánzatokat, valamint mindenfajta hadianyagot.

 • A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök

- olyan szúró vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágó él méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró- vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (íj, számszeríj, franciakés, szigonypuska, parittya, csúzli);
- olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártya ingerlésével védekezésre képtelen állapotot előidéző vegyi anyag lőhető, permetezhető ki (spray);
- olyan eszköz, amely az utánzás jellege miatt megtévesztésig hasonlít a lőfegyverre, gáz- és riasztófegyverre (fegyverutánzat), valamint a hangtompító, a fegyver éjszakai irányzéka és a lézeres célzókészülék;
- kézre helyezhető, az ütés hatását növelő eszköz (boxer);
- jellegzetesen ütés céljára szolgáló, az ütés erejét növelő eszköz (pl. ólmosbot, gumibot, rendőrbot), továbbá az e célt szolgáló, lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
- elektromos feszültség útján átmenetileg védekezésre képtelen állapotot előidéző eszköz (elektromos sokkoló);
- bilincs;
- a gépjármű sebességmérő készüléket jelző vagy zavaró eszköz.

 • Gyúlékony anyagok

Gyúlékony anyagnak minősülnek
- az öngyulladásra képes folyékony anyagok és készítmények (pl. benzin, gyúlékony hígítók és tisztítószerek, gyúlékony festékek és lakkeltávolítók, petróleum);
- a levegőben normális nyomáson gyúlékony gázok és gőzök (pl. aerosolos termékek, spray, öngyújtók);
- azok a szilárd anyagok, amelyek egy gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására (pl. hő, súrlódás) könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek vagy bomlanak (pl. mindenféle gyufa);
- az olyan anyagok, melyek vízzel vagy nedvességgel érintkezve könnyen meggyulladnak, vagy gyúlékony gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben (pl. fémnátrium, fémkálium);
- az oxidáló anyagok, melyekből könnyen fejlődik oxigén szerves és szervetlen anyagok égésének táplálására (pl. szerves peroxidok, haj és textilfestékek, egyes fehérítőszerek és ragasztók).

 • Mérgező, ártalmas és maró anyagok

- mérgezőek azok az anyagok és készítmények, melyek belégzésük, lenyelésük, vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben is halált vagy heveny egészségkárosodást okoznak (pl. mérgező vegyi anyagok);
- ártalmasak azok az anyagok és készítmények, melyek belégzésük, lenyelésük, vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny egészségkárosodást okoznak (pl. ártalmas vegyi anyagok);
- maró anyagok és készítmények, melyek élő szövettel érintkezve azok elhalását okozzák vagy szétroncsolják a csomagolás vagy a szállítótartály anyagát (pl. maró vegyi anyagok, maró hatású tisztítószerek, maró hatású rozsdaeltávolító vagy korrózióvédő anyagok, higanyt, savat és akkumulátorfolyadékot tartalmazó tárgyak);

 • Radioaktív anyagok

Radioaktív anyag a természetben előforduló vagy mesterségesen előállított bármely anyag, amelynek egy vagy több összetevője ionizáló sugárzást bocsát ki, valamint az ilyen anyagot tartalmazó készítmény (pl. olyan gyógyászati vagy kutatási minták, orvosi műszerek, melyek radioaktív összetevőket tartalmaznak).

 • EGYÉB OKBÓL KIZÁRT TÁRGYAK ÉS ANYAGOK
 1. Nem megengedettek azok a küldemények, melyek nem tesznek eleget az Üzletszabályzatban előírt feltételeknek.
  2.Az értéknyilvánítás nélkül feladott küldemények nem tartalmazhatnak pénzérméket, bankjegyet, papírpénzeket, vagy bármilyen bemutatóra szóló értékeket, utazási csekkeket, platinát, aranyat vagy ezüstöt (akár megmunkált, akár nem), drágaköveket, ékszereket és más értéktárgyakat.
  3. A levelek nem tartalmazhatnak olyan, aktuális és személyes jellegű iratokat, amelyek nem a feladó és a címzett vagy a velük együtt élő személyek váltanak egymással.
  4. A küldemények nem tartalmazhatnak kábítószereket és pszichotróp anyagokat, kivéve: az orvosi vagy tudományos célból feladott küldeményeket.
  5. A küldemények nem tartalmazhatnak obszcén és erkölcstelen tárgyakat. A küldemény burkolatán nem lehet közszemérmet sértő, obszcén, erkölcstelen szó, vagy kifejezés.
  2. Értéknyilvánításos küldemények
  Csekk, bankkártya, névre szóló takarékkönyv és kereskedelmi kártya, értékpapír, továbbá nemesfémek, drágakövek, ékszerek és más értéktárgyak.
  3. Romlandó, fertőző biológiai anyagok
  4. Romlandó, nem fertőző biológiai anyagok
  Azokat a biológiai anyagokat, melyek élő kórokozókat (baktérium, vírus) nem tartalmaznak vízhatlan belső tartályba és külső védőtartályba kell csomagolni. A belső tartályba, vagy a belső és a külső tartályok közé nedvszívó anyagot kell elhelyezni. A nedvszívó anyagnak olyan mennyiségűnek kell lennie, hogy törés esetén az egész folyadéktartalmat magába szívja. Egyébként mind a külső, mind a belső tartályok tartalmát úgy kell csomagolni, hogy el ne mozdulhassanak. Külön kell gondoskodni fagyasztásos szárítással és jeges csomagolással arról, hogy a magasabb hőmérsékletre érzékeny anyagok (pl. nyers hús) tartósítását biztosítsák.
  8. Emberi testből származó váladékok
  9. Halotti hamvak
  10. Élő állatok

A küldemények nem tartalmazhatnak sem élő sem pedig élettelen állati maradványokat, tetemeket.

 

 1. számú Melléklet

Díjak és kedvezmények:

Árak:

Azonnali szállítás költsége:

 • Budapest belváros I. körzet

1260 Ft / cím

 • Budapest belváros II. körzet

1730 Ft / cím

 • Budapest külváros III. körzet

2190 Ft / cím

 • Budapest peremkerületei IV. körzet:

2990 Ft / cím

 • Agglomeráció V. körzet:

3790 Ft / cím

Azonnali vidéki szállítás költsége:

A díjkalkuláció alapja a felvételi és kézbesítési cím között megtett távolság. Távolság alatt az oda-vissza út értendő.

Vidéki szállítás kilométer díja:

90 Ft/km. szállítás díja oda-vissza útra értendő. Kiállási díjat nem számolunk fel.

Minimális távolság: 50 km(oda-vissza útra értendő)

A vidéki szállítás minden esetben, előzetes egyeztetést igényel.

Várakozás és ügyintézési díj:

Első 10 perc ingyenes utána minden megkezdett 10 perc – 300 Ft

Éjszakai szállítás és hétvégi szállítás felára:

Alap fuvardíj + 50 %

Okmánykezelési díj:

500 Ft / cím

Körfuvar:

Legalább 6 küldemény különböző szállítási címekre egyszerre történő feladása esetén 1500 Ft/cím.

Gyűjtő szállítás Budapesten és országosan:

 

Budapest gyűjtő szállítás
                                     Súly
Db / cím 0-3 kg 3-5 kg 5-10 kg 10-20 kg 20-30 kg 30-40 kg
1-2 db 1300 1400 1500 1600 1700 1800
3-6 db 1200 1300 1400 1500 1600 1700
7-10 db 1100 1200 1300 1400 1500 1600
10 felett 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Vidék gyűjtő szállítás
                                  Súly
Db / cím 0-3 kg 3-5 kg 5-10 kg 10-20 kg 20-30 kg 30-40 kg
1-2 db 1460 1590 1870 2300 2690 3000
3-6 db 1360 1490 1670 2100 2490 2800
7-10 db 1260 1390 1570 1900 2290 2500
10 felett 1100 1290 1470 1800 2190 2350

 

 

Utánvét díja:

Utánvét összege Ft Kezelési díj Ft / Cím
50000 -ig 500
50001- 100000-ig 800
100001-200000-ig 1200
200000 felett áruérték 0,5 %

 

Az árak nettó árak és nem tartalmazzák az ÁFA összegét.

 

 1. számú Melléklet:

 

Felügyeleti szerv:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Cím:                          1133 Visegrádi utca 106.

Levelezési cím:       1376 Budapest Pf. 997

Telefon:                     Tel: (06 1) 468-05-00

Telefax:                     Fax: (06 1) 468-06-80

E-mail:                       info@nmhh.hu

 

 1. számú Melléklet

A szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatványok:

 • Szállítólevél
 • Készpénzes számlatömb
 • Átvételi elismervény